وزنه استیل(5عدد)

وزنه استیل(5عدد)

همراه با پیچ اتصال